Sunday, June 23, 2024

จัดถอดบทเรียน “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการจัดการที่ดี เครือข่ายเพชรบูรณ์ตั้งเป้ารองรับ และประสานผู้เกี่ยวข้อง

 จัดถอดบทเรียน “ท่องเที่ยวชุมชน” ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับการสนับสนุน  เพื่อเพิ่มศักยภาพ และการจัดการที่ดี เครือข่ายเพชรบูรณ์ตั้งเป้ารองรับ และประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

              นายสอน ขำปลอด ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาดเหนือตอนล่าง มีหนังสือเชิญเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในโอกาสที่มาจัดเวทีพบปะพูดคุุยเสวนาด้านการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบภายใต้ความมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และเห็นผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ณ วัดโฆษาท่าช้าง ต.ห้วยไร่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก  โดยมีผู้ร่วมนำผลงานมาเสวนาจากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดชัยนาท และจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 32 คน


             การจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2567  โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ วัดโฆษาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และมีการเสวนาถอดบทเรียน ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก 

           สำหรับการนำเสนอถอดบทเรียนและถอดรหัสการเรียนรู้ท่องเที่ยวชุมชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาดเหนือตอนล่างที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส. ปี  ปี 2567 ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวชุมชน ตำบลไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก นำเสนอโดย คุณศิวพร คงทรัพย์ สคล.ตาก  2) ท่องเที่ยวชุมชน บ้านริมธารา ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นำเนสอโดย ผญ.สายปิ่น แก้วเกษ  3) ท่องเที่ยวชุมชน ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย นำเสนอโดย คุณศรีลา ชมภูวัน ประธานกลุ่มโฮมสเตย์ตำบลไทยชนะศึก 4) ท่องเที่ยวชุมชน ตาลหวานห้วยกรดโฮมสเตย์ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท นำเสนอโดยนายพายัพ แสงทอง สคล.เหนือล่าง
          ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและวิพากษ์และถอดบทเรียนและสรุปถอดรหัสการเรียนรู้โดย รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุทตระกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และบุคคลที่แจ้งแนวทางการสนับสนุนแผนทุนสำหรับการท่องเที่ยวชุมชนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และร่วมกำหนดบทสรุปผู้บริหาร คือคุณมาลัย มินศรี ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้าส่วนกลาง

          สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมสังเกตการณ์ และอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้ จะได้นำเรื่องที่ได้รับมาปรึกษาหารือและดำเนินการขับเคลื่อนตามลำดับต่อไป

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1846997082477854/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ