Saturday, June 29, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำ เขต 3 ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครสวรรค์ ประชุมเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567  นายอดิศักดิ์ กองทรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ครั้งที่ 6/2567 (ครั้งที่ 15) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีเรื่องพิจารณาคือแนวทางการจัดการเรื่องเรียนร่วมกัน

                 สำหรับเนื้อหาการประชุม ในส่วนของสำนักงาน กกพ. และ คพข. ได้แก่

             3.1 พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต

            3.2 ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

            3.3 ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2558

            3.4 ประกาศ กกพ. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ พ.ศ. 2561

            3.5 เรื่อง คำประกาศสิทธิผู้ให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2565

            3.6 การแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue


            สำหรับในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่

               3.1 ข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่

               3.2 ภาพรวมมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ตามประกาศ กกพ. เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2566

                  - ค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (SAIFI)

                  - ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ไฟฟ้าดับ(SAIDI)

                  - ความสูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution Loss)

               3.3 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กฟภ.           สำหรับเรื่องพิจารณาร่วมกัน คือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกัน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1845921635913919/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ