Sunday, June 30, 2024

คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอวิเชียรบุรี ณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

 คณะนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย ฯ นิเทศที่อำเภอวิเชียรบุรี ณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี


         เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 คณะนิเทศได้นิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวก สร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง(เหล้า-บุหรี่) สำหรับเด็กปฐมวัย  ของอำเภอวิเชียรบุรี  ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ ติดตาม โครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงสำหรับเด็กปฐมวัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567​      

 

           อนึ่ง การนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เยี่ยมให้กำลังใจ ซักถามปัญหาหรืออุปสรรค  นำเสนอผลงาน ให้คำแนะนำ การเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ กำหนดลงพื้นที่เยี่ยมชม ศพด.ต้นแบบ  และแนวทางสนับสนุนงบประมาณ

            ติดตามภาพการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1852243108619918/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ