Tuesday, June 4, 2024

จัดประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี ยกระดับการบริการเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

 จัดประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ลพบุรี ยกระดับการบริการเพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 


         เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากจังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี   และจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ให้บริการไฟฟ้าให้กับประชาชน (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ได้รับบริการและให้บริการที่ดีมีคุณภาพ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน            ทั้งนี้ในภาคเช้า ได้มีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

          โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกันและกัน การร่วมกันพิจารณาในประเด็นการร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ อันเป็นการส่งเสริมให้ได้รับสิทธิตามคำประกาศสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า และการเป็นผู้ให้บริการที่ดีของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการเป็นผู้รับบริการที่ดีของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า           จากนั้นได้มีการหารือรายละเอียดในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และเข้าใจในบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต (คพข.) ในหัวข้อเรื่อง "การจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ คพข.และ กกพ.กับกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สนามกีฬากลางจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ต่อไป
           ติดตามคลิประหว่างการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1827282111111205/?ref=share&mibextid=NSMWBT

            

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1826073207898762/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ