Tuesday, June 4, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจขององค์กรกับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 3 จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจขององค์กรกับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ไฟฟ้า)


           ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดลพบุรี นายอดิศักดิ์ กองทรง ประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 เป็นประธานการประชุมจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีนางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงาน จังหวัดลพบุรี ในคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 กล่าวรายงาน           ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) จัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ กกพ. และ คพข. กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับเขต/จังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานรัฐอื่นๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสื่อมวลชน
��ภายในงานได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทย มาตรฐานสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า 12 ประเด็น ซึ่งเป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้พลังงานตามที่ กกพ. กำหนด รวมทั้งมีการถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่คุ้มครองผู้ใช้พลังงานจากอดีต คพข. ตลอดจนแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
             อนึ่ง ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน “กกพ. รับแจ้งปัญหา” ผ่านระบบ Line Official @ERCvoice เพื่อเพิ่มความสะดวกในการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้า เพียงแค่ “เจอ แชะ แชท”  หลังจากนี้ คพข. มีแผนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังระดับอำเภอผ่านช่องทางเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ ต่อไป

           �� ติดตามคลิปการบรรยายส่วนหนึ่งได้ที่ลิงค์ที่ 1

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1826134517892631/?ref=share&mibextid=NSMWBT

          ลิงค์ที่ 2 https://www.facebook.com/share/v/jKVJZtCneM3x7iwx/?mibextid=jmPrMh

           ลิงค์ที่ 3 

https://fb.watch/st-BH2Z-Gj/?mibextid=Nif5oz

           ลิงค์ที่ 4 

https://www.facebook.com/share/v/pWwNdd6CraQsiko2/?mibextid=jmPrMh

            ลิงค์ที่ 5 

https://www.facebook.com/share/v/vHGGp54kT3HSy8mL/?mibextid=jmPrMh

             ลิงก์ที่ 6

https://fb.watch/st-UbBfy_u/?mibextid=NSMWBT

           �� ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1827296517776431/?mibextid=Nif5oz

             


#ERCVoice

#คพข.

#สำนักงานกกพ

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ