Sunday, May 12, 2024

ประกาศแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.รร.และ ผอ.รร.แจงรายละเอียดการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พร้อมให้รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้

 ประกาศแล้ว ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.รร.และ ผอ.รร.แจงรายละเอียดการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พร้อมให้รายงานตัวในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นี้          นายไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ลงนามในประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2567  ความส่วนหนึ่งว่า           "ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 และประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ลงวันที่ 27 เมษายน 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติประสบการณ์ และผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 นั้น
            บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ ผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้ง 3 ภาคจากมากไปหาน้อย กรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าตามแนวปฏิบัติการจัดลำดับอาวุโสในราชการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้"

          ในประกาศดังกล่าวได้แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และการกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 ตามรายชื่อและลำดับที่กำหนดด้วย  นอกจากนี้ ยังแจ้งถึงข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่  การประเมินผลกาีปฏิบัติหน้าที่ และสิทธิ์และวิธีการของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะขอดูคะแนนผลการสอบในแต่ละภาคของตนเองด้วย  

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1820583265119236/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ