Saturday, May 4, 2024

สภาองค์กรชุมชนตำบลนางั่ว จัดเวทีขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริต เป็น 1 ใน 5 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์

 สภาองค์กรชุมชนตำบลนางั่ว จัดเวทีขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริต เป็น 1 ใน 5 ตำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์       เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงานกำนันตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร.ต.ต.สุขสัณห์  ภิชัย นายกสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน ในฐานะประธานคณะทำงานการป้องกันการทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้บรรยายกระบวนการทำงานให้คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน และได้รับเกียรติจาก นายมณฑล  สนามชัยสกุล ประธานขบวนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบรรยาย  โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 50 คน เข้าร่วมรับฟัง 

            ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)  ได้สนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 แห่ง คือ สภาองค์กรชุมชน ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก  ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ และ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี โดยได้พิจารณาถึงปัญหาการทุจริตนับวันจะเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ไข 
              สำหรับกระบวนการขับเคลื่อนได้ร่างกรอบไว้ เช่น การเตรียมความพร้อม  มีคณะทำงาน ทบทวนข้อมูลบริบทสังคมพื้นที่  วัฒนธรรมประเพณี สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ สื่อสารสร้างความรับรู้ ความเข้าใจการยกร่างธรรมนูญตำบล จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

               อนึ่ง การนำธรรมนูญไปปฏิบัติจะเป็นการสร้างจิตสำนืกพลเมืองของประชาชน และประการสำคัญ เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ต่อไป

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ