Friday, March 22, 2024

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ จัดประชุมคณะทำงานเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ และเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ประธานคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อยกระดับการบริการประชาชน ให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

       ในการนี้ จะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดทำบันทึกข้อตกลงที่รัดกุม เหมาะสม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน การจัดหาอุปกรณ์วัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหารในการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่ประจำวันของผู้ไกล่เกลี่ยในแต่ละเดือน  ตลอดทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลายประการ โดยมุ่งหมายให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแห่งนี้ สามารถสร้างความสงบสุขในสังคมให้มากยิ่งๆ ขึ้นในหลายด้านต่อไป อนึ่ง ในช่วงที่ผ่านมา ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จนสามารถยุติเรื่องได้ไปแล้ว79 เรื่อง และยังมีเรื่องที่กำลังดำเนินการอีก 13 เรื่อง โดยข้อพิพาทส่วนใหญ่ จะเป็นคดีแพ่ง ประมาณ 60 เรื่อง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการ และประชาชน ได้ถึงประมาณ 7,200,000 บาท  ทีเดียว (ทั้งนี้ คิดจากฐานข้อมูลในเรื่องค่าใช้จ่ายของคดีแพ่งตามคลิปของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ท้ายข่าวนี้)

             พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ประธานคณะทำงานฯ ยังกล่าวว่า จากผลงานที่ผ่านมา นับว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนที่เป็นคู่กรณีกัน  ที่ไม่ต้องฟ้องร้องกัน ไม่ต้องไปขึ้นศาล สามารถตกลงปรองดองกันได้ด้วยดี  ลดความขัดแย้งในสังคม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย  เนื่องจากการยื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

           " ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีข้อพิพาทกันและกัน ได้ไปใช้บริการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลในเมือง ซึ่งตั้งอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ โดยขณะนี้ได้มีการจัดเวรให้บริการประขาชนเป็นประจำทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์  แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็สามารถโทรศัพท์ประสานงานเพื่อปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้" ประธานคณะทำงานฯ กล่าวในที่สุด.

             ติดตามรับชมคลิปแนะนำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ที่เว็บลิงค์   https://shorturl.asia/LAVH9           

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ