Tuesday, April 23, 2024

สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567

 สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เตรียมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567

            นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ (สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์)  จะจัดพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครประกันภัย  ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์           สำหรับการพัฒนาในครั้งนี้  เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกัน ได้จัดทำโครงการอาสาสมัครประกันภัย เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยนำความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันภัย ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการประกันภัย ตลอดจนเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับสำนักงาน คปภ. รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ.อย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนระบบประกันภัยให้เติบโตอย่างยั่งยืน สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงมีหนังสือถึงอาสาสมัครประกีนภัยได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเกอเมืองเพชบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 


            ผอ.สนง.คปภ.กล่าวเพิ่มอีกว่า ได้ขอให้อาสาสมัครประกันภัยที่เข้าร่วมในครั้งนี้ได้เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น เพื่อใช้ประกอบการเบิกค่าพาหนะเดินทาง ส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่จัดอบรม   โดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูณ์ ได้มอบหมายให้นางสาวนิปุณ วงศ์เสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่  เป็นผู้ประสานงาน

            อนึ่ง ในการแจ้งการเข้าร่วมการอบรมนี้ ผอ.สนง.คปภ.ได้ส่งกำหนดการในการพัฒนาศักยภาพไปให้ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้วย โดยกำหนดการได้เปิดให้มีการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น. มีการชมวิดีทัศน์ ในเวลา 09.00 น.และเปิดการอบรมโดยนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมกับมอบเกียรติบัตรแก่อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น จะมีการบันทึกภาพร่วมกัน กับหัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครประกันภัยทุกคนที่มาร่วมการอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ การรู้จัก คปภ.  บทบาทอาสาสมัครประกันภัย  การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดจาก พ.ร.บ. และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ โดยนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา เจ้าหน้าที่ และนางรวิสรา กาวงษ์ นักวิชาการประกันภัย สังกัด สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์   จากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อุบัติภัยรายใหญ่/ที่เป็นข่าวโด่งดังผ่านกรณีศึกษา"  โดยวิทยากร นายวันชัย ศรีเหนี่ยง อาสาสมัครประกันภัย นายชัยชาญ แสงพันดา อาสาสมัครประกันภัย  และนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ. โดยมีนางสาวนิปุณ วงศ์เสนา  เจ้าหน้าที่ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการ   จากนั้นเป็นการตอบคำถามและปิดการอบรม

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ