Monday, March 11, 2024

สมาพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร แจ้งข่าวสาร และเลือกประธานคนใหม่

 สมาพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร แจ้งข่าวสาร และเลือกประธานคนใหม่


        เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 นายเรือน สิงห์โสภา ประธานสมาพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด นำคณะไปศึกษาดูงานที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสหครูภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด เพื่อแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหว และจัดให้มีการเลือกตั้งประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่างคนใหม่ แทนตนเองที่ได้เกษียณอายุราชการแล้ว การจัดการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ประธานสมาพันธ์ฯ คนใหม่ด้วย

          
          การประชุมดังกล่าว ได้มีคณะผู้เกษียณอายุราชการแล้ว ไปร่วมให้กำลังใจและให้คำปรึกษา อาทิ นายถวิล น้อยเขียว ดร.ทนง ทศไกร โดยในส่วนของชาวเพชรบูรณ์ มีนายประดิษฐ์ บุญยอด นายกสมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์ นายบุญเสริม สิงห์ทอง นายทวีศักดิ์ มีประจำ นางลำเภา ศรีนวลชาติกุล นายวรวิทย์ โคตรสมบัติ นายวินัย จันทร์ลา และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง

             ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดการประชุมและเข้าศึกษาดูงานสหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง ในวันพุธที่ 6 มีนาคม เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน สกสค.พิจิตร เริ่มจากการรายงานตัวและศึกษาดูงาน มีการกล่าวต้อนรับและแจ้งความเคลื่อนไหวสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชพค /ชพส.)โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร จากนั้นเป็นการประชุมสหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง โดย นายเรือน สิงห์โสภา มีการสรุปผลการศึกษาดูงาน

            จากนั้นมีการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ได้แก่ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... การติดตามพระพฤหัสบดี การจัดตั้งสำนักงานบริหารการประถมศึกษา โดย นายสิริภพ เพ็ชรเกตุ  เลขานุการ คณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้าง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งสำนักงานบริหารการประถมศึกษา (สบป.) ของ คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภาการสรรหาประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่างคนใหม่ ตามด้วยข้อคิดและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายไพโรจน์ เนตรแสง อดีตกรรมการ สกส. นายบุญเสริม สิงห์ทอง อดีตกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครูฯคุรุสภา นายธานี เกตุสุวรรณ์ อดีต ผอ. สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร นายผดุง สุริยะ อดีตประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และนายถวิล น้อยเขียว อดีตประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/k6zYS

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ