Sunday, March 10, 2024

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ จัดให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงาน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากร

 สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ จัดให้ความรู้ด้านการประกันภัย แก่ผู้นำชุมชน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 มีผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดงาน  นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากร

                 

           น
างเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดเพชรบูรณ์  (ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์) เปิดเผยว่า ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 นี้ สำนักงาน คปภ.เพชรบูรณ์  จะจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันอุบัติเหตุ และการประกันภัยตาม พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ  ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมทั้งเชิญนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  ผู้แทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นวิทยากร โดยตั้งเป้าหมายว่าจะมีบุคคลเข้าร่วมการประชุม จำนวน 80 คน ด้วย

                 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน ด้านการประกันภัย ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมตาม "โครงการเสริมสร้างพันธมิตรและพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยทั่วประเทศ ประจำปี 2567" จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุบระสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยให้กับบุคลากรของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ประชาชนในชุมชน ให้สามารถใช้สิทธิจากการประกันภัยได้อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สิน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

           ในช่วงพิธีเปิดกิจกรรมนั้น นางโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 2  (นครสวรรค์) จะกล่าวรายงานต่อนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธี  โดยกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษแล้ว จะมีการจัดกิจกรรมร่วมถ่ายภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นจะเป็นการบรรยาย "บทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน คปภ."   "ประกันภัยอุบัติเหตุ"และ "พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535" โดยวิทยากร จำนวน 2 คน ได้แก่ นายยศพล จิตติมานุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดพิษณุโลก และนางสาวขวัญเรือน สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดกำแพงเพชร

              


            สำหรับในช่วงต่อมา จะเป็นการจัดเสวนาในหัวข้อ "การใช้สิทธิประโยชน์จากการประกันภัยอย่างคุ้มค่า ผ่านกรณีศึกษา"โดยวิทยากร คือ นายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  พันตำรวจโท วิริยะ กิ่งแก้ว องผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์  นางโชลภา ไชยเพียร ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 2 (นครสวรรค์)  โดยมีนายไชยยงค์ ไชยปัน นักสื่อสารมวลชลชำนาญการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  สำหรับในช่วงท้ายจะเป็นการซักถามปัญหาทั่วไป และมีหการมอบหมวกนิรภัยให้แก่ผู้เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมตามลำดับ

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ