Wednesday, February 21, 2024

สภาผู้แทนราษฎรจัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย

 สภาผู้แทนราษฎรจัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” ผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย  

            เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567  ณ ห้องประชุมสัมมนา B1-2 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา  คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  จัดการสัมมนาเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดยผู้ร่วมงาน 550 คน จากหลายฝ่าย ชาวเพชรบูรณ์ร่วมการสัมมนาด้วย  

           ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศึกษา ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ตัวแทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา  คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมจำนวน 550 คน โดยใช้งบประมาณของคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
           ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับหวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ได้มีระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีความหลากหลายของผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาที่จะนำมากำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และจะได้รวบรวมข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

           ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีคณะเดินทางไปเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 1 รถตู้  และมีชาวเพชรบูรณ์อีกส่วนหนึ่งร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดงานครั้งนี้ด้วย

           สำหรับการประชุมสัมมนานอกจากจะมีการอภิปรายบางส่วนแล้ว ยังมีการเสวนาโดยมีคณะบุคคลสำคัญและผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมการเสวนาหลายท่าน อาทิ 

           นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร  ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา จากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์   พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีนายณัฐธีร์ โกศลพิศิษฐ์ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ดำเนินรายการ

             จากนั้นได้มีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “เปลี่ยนการศึกษาไทยพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ” โดยนายเทอดชาติ ชัยพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  นายปรีดา บุญเพลิง กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  และนายปารมี ไวจงเจริญ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ โดยกระทั่งเวลาช่วงเวลา 16.30 นาฬิกา ได้มีการกล่าวสรุปและปิดการดำเนินการ

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/HE6kB
แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ