Saturday, February 24, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์ฯ รวม 6 จังหวัด) จัดประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและพิจารณาแนวทางยกระดับความรู้ความเข้าใจในการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า ตั้งเป้าเดือนมีนาคม 2567 จัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์

 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี) จัดประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและพิจารณาแนวทางยกระดับความรู้ความเข้าใจในการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้า ตั้งเป้าเดือนมีนาคม 2567 จัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรม จ.เพชรบูรณ์


          สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ครั้งที่ 2/2567 (ครั้งที่ 11) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยมีระเบียบวาระการประชุม 5 วาระด้วยกัน ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2567 จะจัดประชุมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งเป้าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่


         หลังครบองค์ประชุมแล้ว นายอดิศักดิ์ ทองทรง ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ มีจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การทบทวนข้อกฏหมาย และระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กพพ.) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หัวข้อ เรื่องที่ 2 เรื่องร้อวเรียนของบริษัทบุณยเกียรติไอศกรีม จำกัด กรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการไฟฟ้า เรื่องที่ 3 เรื่องร้องเรียนของนางฐานิตารัชต์ เสาวภา กรณีสงสัยว่าถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม เรื่องที่ 4 ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กพพ.ว่าด้วยค่าตอบแทนฯ พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะเป็นการริดรอนสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) และเรื่องที่ 5 ร่างรายงานการประชุมประธาน คพข.ประจำเขต 1 - 13 ครั้งที่ 2/2566 

         

        ทั้งนี้ ในส่วนของข้อกฎหมายและระเบียบ กกพ.ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 หัวข้อ ได้แก่ ข้อ 1 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ข้อ 2 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุม คพข. ข้อ 3 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานของ คพข. ข้อ 4 ประกาศ กกพ.เรื่องคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้าพ.ศ.2565 ข้อ 5 แนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม ข้อ 6 ระเบียบ กกพ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ ข้อ 7 ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของ คพข.ตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และมาตรา 103 ข้อ 8 ประกาศ กพพ.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าฯ ข้อ 9 ประกาศ กพพ.เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ฯ และข้อ 10 ระเบียบ กพพ.ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ.2558
           สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา มีเรื่องพิจารณา จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 การซักซ้อมในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน(คพข.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ปี 2567 ครั้งที่ 1 ประเด็นที่ 2 รูปแบบคำวินิจฉัยของ คพข. กรณี เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 100 และมาตรา 103 และเรื่องพิจารณาประเด็นที่ 3 การยื่นข้อเสนอแนะต่อ กกพ. ตามอำนาจหน้าที่มาตรา 99 กรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนของนายประทวน เพ็งศรี

           การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยดี โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการอภิปรายในเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบ กว้างขวาง เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นไปเรื่องของการยกระดับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของผู้ใช้บริการ (ประชาชน ทั้งในลักษณะส่วนบุคคลและผู้ประกอบการรายใหญ่) และผู้ให้บริการไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) โดยจะมีการขับเคลื่อนในหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริการที่ดี มีมาตรฐาน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 

          อนึ่ง คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานฯ มีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการฯ ในครั้งต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2567 และจะมีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ คพข.และ กพพ.กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ในกลุ่มผู้ประกอบการ (หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่) โดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ด้วย ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป


           
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/t5h8P

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ