Thursday, February 1, 2024

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริการที่ดี มีมาตรฐานสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่ .

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการบริการที่ดี มีมาตรฐานสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่


             เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 (สนง.กพพ.3) จัดการประชุมร่วมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 (คพข.3) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท (กฟภ.จ.ชัยนาท) โดยความร่วมมือของ สนง.กพพ.3 คพข.3 และ กฟภ.จ.ชัยนาท พร้อมใจยกระดับบริการคุณภาพมาตรฐาน เพื่อผู้ใช้ไฟฟ้า               การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ และการประสานงานในการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ.และ คพข. กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาท โดยในส่วนของสำนักงาน กกพ.และ คพข.ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 หมวดที่ 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียนฯ พ.ศ 2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งรายย่อย และรายใหญ่ คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า พ.ศ 2565 และแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน กกพ.และ คพข. ประจำปี 2567  

                 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัชัยนาท แจ้งเรื่องข้อมูลการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ มาตรฐานคุณภาพการให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ค่าเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่สำหรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตระบบจำหน่ายไฟฟ้า พ.ศ 2565 ประเด็นค่าเฉลี่ยของจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าดับ (saifi) และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ให้ไฟฟ้าดับ (saidi) ตลอดทั้งขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 


                  การประชุมร่วมดังกล่าว มีนายยุคล เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 พร้อมคณะ นายอดิศักดิ์ ทองทรง ประธานและคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 ทุกท่าน โดยมีนายสำเชิง ลี้ลือเดช ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาท พร้อมทั้งผู้บริหารระดับจังหวัด ตลอดทั้งผู้จัดการไฟฟ้าระดับอำเภอ ร่วมการประชุม                     ในการประชุมครั้งนี้ มีบรรยากาศที่ดียิ่ง โดยทุกฝ่ายต่างมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการบริการด้วยดี เป็นธรรม และมีความพึงพอใจ ยอมรับซึ่งกันและกันในการยกระดับการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดไว้แล้ว และกำลังเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ให้ครอบคลุม รวดเร็ว เป็นธรรม ทั้งผู้บริการและผู้รับบริการต่อไป โดยการประชุมเสร็จสิ้นในช่วงเวลา 11.30 น.

                    จากนั้นได้มีการประชุมเฉพาะคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 3 พร้อมคณะ โดยร่วมกันพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยในจังหวัดสิงห์บุรี และจากประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญาหาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเตรียมการเสนอเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานระดับชาติต่อไป


                    ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/yBVSv

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ