Monday, January 29, 2024

ผลการประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ผู้ชนะการประกวดเตรียมแข่งขันรับรางวัลพระราชทานฯ สุดยอดมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ แห่งปี 2567

 


ผลการประกวดมะขามหวานในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 ผู้ชนะการประกวดเตรียมแข่งขันรับรางวัลพระราชทานฯ สุดยอดมะขามหวาน จ.เพชรบูรณ์ แห่งปี 2567


          จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดมะขามหวาน ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานความต้องการของตลาด โดยการจัดประกวดในครั้งนี้ มีการประกวดมะขามหวานจำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ศรีชมภู พันธุ์ขันตี พันธุ์สีทอง พันธุ์ประกายทอง และ พันธุ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตัดสินการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีผลการประกวดดังนี้ 


          มะขามหวานพันธุ์ศรีชมภู  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางลำพูน รินแก้ว รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท  รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสมคิด ช่วยประดิษฐ รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท และรางวัลที่ 3 ได้แก่ นางคำ วังคีรี รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท
           มะขามหวาน พันธุ์ขันตี  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางปอ โคตรสุวรรณ  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายสมชาย เหลียมศร  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายประดับ จันหา  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท


            มะขามหวานพันธุ์สีทอง   รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายกองสิน วงศา รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวีระชัย คำแว่น รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท

รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายอภิวรรธน์ ขีดวัน  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

            พันธุ์ประกายทอง รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางชำเลือง พาขึ้นพร้อม  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายพริ้ง พาขึ้นพร้อม   รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท  และรางวัลที่ 3 ได้แก่ นายบัวลอง แสงสี รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท


             สำหรับพันธุ์อื่นๆ  รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางขันทอง มอญคำ (พันธุ์เพชรบัวทอง)   รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 10,000 บาท 

รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายเหี่ยง คำอ่อน (พันธุ์เพชรอัมพร)  รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสมใจ คำอ่อน (พันธุ์เพชรอัมพร) รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงิน 3,000 บาท

              สำหรับส่วนของรางวัลชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานที่จะได้รับถ้วยพระราชทาน คณะกรรมการจะนำมะขามหวานทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาประกวดอีกรอบ เป็นสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยลงพื้นที่เก็บคะแนนในสวนของแต่ละสายพันธุ์ โดยจะต้องเป็นสวนที่มี การบริหารจัดการสวนสร้างองค์ความรู้ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบสวนมะขาม เผยแพร่ขยายผลให้แก่สาธารณชนได้ และ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 จะเป็นพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มามอบให้ผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์แห่งปี 2567 พร้อมรับเงินรางวัล 10,000 บาท

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/9hCEK

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ