Wednesday, August 23, 2023

ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

 


ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ สุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

         เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นผู้แทน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์


           สำหรับการลงพื้นที่นี้ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและนมที่มีคุณภาพ

          การลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ​และอำนวยความสะดวกด้วยดีจาก นายนิรศักดิ์ นารี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู   อนึ่ง โรงเรียนบ้านปากดุก มีนักเรียน 161 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2  มีเนื้อที่ 4  ไร่  งาน 80  ตารางวา  มีข้าราชการครู  ตาม จ. 18 จำนวน  10  คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา​ 2565  จำนวน  172  คน  จำนวนห้องเรียน  9  ห้องเรียน 


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ