Friday, May 19, 2023

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอศรีเทพ

 


คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 จัดประชุมขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ อันเป็นการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ณ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ ชั้น 2 ศูนย์ราชการอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  นายวีระวัฒน์ วัฒนะวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ  ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้ห้องประชุมอำเภอศรีเทพ เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน ประจำเขต 3 (ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลพบุรี รวม 6 จังหวัด) โดยมีนายอดิศักด์ กองทรง เป็นประธานการประชุม และมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)  คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1  ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
            สำหรับการประชุม ในวันนี้ มีเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 3 เพิ่มเติมแทนผู้ที่ขอลาออก  การแนะนำคณะกรรมการคนใหม่ และแนะนำกรรมการคนเดิมที่มีอยู่ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งหนึ่ง  จากนั้นเป็นการแจ้งข้อกฏหมายและระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ในส่วนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยวิธีการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานฯ  ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียน การรับเรื่องร้องเรียน และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตฯ และ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรา 100 และมาตรา 103 
            สำหรับเรื่องพิจารณา เป็นการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของคณะกรรมการกิจการพลังงาน และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน กับกลไกลการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

           นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและรักษาสิทธิประโยชน์ ในฐานะผู้ใช้พลังงานในประเด็นต่างๆ ซึ่งจะมีการนำเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไปด้วย
             สำหรับการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการที่กำหนดให้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอดิศักดิ์ กองทรง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำเขต 3  นายแดง  สร้อยนาค ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดนครสวรรค์  นายไพศาล เสือทับ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดชัยนาท   นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวชยาภรณ์  จันทร์พุทธา ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์  นายเอกพล พรหมอ่อน ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นางเตือนใจ สมานมิตร ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดลพบุรี  นายเมธา ญาดี ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์ ตัวแทนผู้ใช้พลังงานจังหวัดอุทัยธานี  นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายอนันต์ ชำนาญโลหะวานิช ตัวแทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีนายณัฐดนัย เดชจิระกุล และนายประดิษฐ์ สมภักดี เจ้าหน้าที่กำกับกิจการพลังงาน เข้าร่วมการประชุม 

                 ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1615812295596335/

                 ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1615797702264461/

             

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ