Wednesday, February 15, 2023

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"

 

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"
         เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวีระ ธูปทอง ท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2565 "พิษณุโลกเกมส์"
          ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมพลศึกษา ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 "พิษณุโลกเกมส์" ภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก  
           ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงขอเชิญคณะกรรมการชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางในการเตรียมการรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาส่งเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีพาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
          สำหรับประเด็นในการหารือมีหลายประเด็น อาทิ การรับสมัคร การคัดเลือก การพิจารณาตัดสิน ระยะเวลา สถานที่รับสมัคร คณะกรรมการตัดสิน เป็นต้น
          ส่วนจำนวนชนิดกีฬา มี 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1) กรีฑา 2) กอล์ฟ 3) ตะกร้อ 4) แบดมินตัน 5) เปตอง 6)ลีลาศ 7)วู้ดบอล 8) หมากรุกไทย 9) แอโรบิกมวยไทย และ 10) ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ
          ทั้งนี้ มีการกำหนดเบื้องต้นในการรับสมัครและการคัดเลือกเป็นวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ส่วนเรื่องที่พักขอให้กำหนดไว้เป็นหลักการ
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ