Wednesday, February 15, 2023

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
         เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิยม วิลัยวงค์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ครูเพชรบูรณ์จำกัด เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด 
         การประชุมดังกล่าวเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยมีระเบียบวาระที่กำหนด 5 วาระ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีเรื่องที่ประชุมขอให้นำเสนอนายทะเบียนพิจารณากำหนดแนวทางให้ชัดเจนก่อน จึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
         การประชุมได้เริ่มที่ระเบียบวาระที่ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่ประชุมมีมติรับรอง ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ มี 4 เรื่องด้วยกันืได้แก่ 1) รับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปีบัญชี 2565 2) รับทราบสมาชิกเข้าใหม่ เสียชีวิต และพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2565 3) รับทราบการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 และ 4) รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม ประจำปี 2565
           สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้มีการนำเสนอให้พิจารณา 6 เรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่องที่ 1 การพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและบัญชี รายรับรายจ่ายประจำปี 2565 เรื่องที่ 2 การพิจารณางบประมาณ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2566 เรื่องที่ 3 การพิจารณาจัดสรรเงินรายจ่าย ประจำปี 2565 เรื่องที่ 4 การพิจารณาเงินช่วยเหลือจ่ายค่าสงเคราะห์ศพคงเหลือ เรื่องที่ 5 การพิจารณากำหนดระเบียบสมาคม และเรื่องที่ 6 การพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับและระเบียบสมาคม ส่วนระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
           การดำเนินการดังกล่าวเป็นเป็นไปด้วยดีตามข้อบังคับของสมาคมฯ แต่มีบางรายการ ที่ประชุมเสนอให้มีการสอบถามไปยังนายทะเบียนถึงแนวทางการดำเนินการว่าสามารถทำได้หรือไม่ เมื่อทราบผลแล้วจึงจะพิจารณาต่อไป.......... 

              อนึ่ง สมาคมฌาปนกิจฯ นี้ มีกรรมการชุดปัจจุบัน 15 ท่านมีนายนิยม วิลัยวงค์ เป็นนายกสมาคม มีผู้ตรวจสอบการเงินของสมาคม 3 คน มีที่ปรึกษาสมาคม 5 คน และมีเจ้าหน้าที่ของสมาคม 2 คน ในรอบปีที่ผ่านมา มีสมาชิกเสียชีวิต 99 คน โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดได้ค่าสงเคราะห์ศพ จำนวน 288,420 บาท ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 9,597 คน ลดลงจากเมื่อสิ้นปี 2564 จำนวน 10 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สมาคมมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 33.6 ล้านบาทเศษ มีรายรับ 2.1 ล้านบาทเศษ มีรายจ่าย 1.64 ล้านบาทเศษ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย 476,144.80 บาท ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ https://www.cakrupbn.com/ 
             ติดตามคลิปบรรยากาศการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1555000945010804/?mibextid=Nif5oz
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1554399818404250/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ