Tuesday, December 26, 2023

คณะ ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล อ.หล่มสัก

 


คณะ ป.ป.ช. เพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่ รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล อ.หล่มสัก
            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า ดำเนินกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ลดการกระทำความผิดต่อกฎหมายการขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ


             ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก นางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการตรวจสอบ ในกรณีการเฝ้าระวังการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เป็นเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเทศบาลเมืองหล่มสัก และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนเทศบาลเมืองหล่มสัก ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ทั้งนี้ มีนักเรียนที่รับประทานอาหารในโรงเรียนจำนวน 302 คน มื้อละ 22 บาท คิดเป็นเงิน 6,644 บาท ต่อวัน โดยโรงเรียนใช้วิธีจ้างเหมาบริการ โดยผู้รับจ้างประกอบอาหารในโรงเรียน และได้กำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และนำส่งเงินดังกล่าวเป็นรายได้ของสถานศึกษา...
            การลงพื้นที่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ บนป้ายประชาสัมพันธ์ และApplication line ของผู้ปกครองในแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองจะได้ทราบข้อมูลอาหารกลางวันในแต่ละวันที่นักเรียนได้รับประทาน อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องของการแพ้อาหารบางอย่างสำหรับนักเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น ผู้ปกครองนักเรียนช่วยสถานศึกษาตรวจสอบจำนวน หรือปริมาตรวัตถุดิบ การประกอบหรือการปรุงอาหาร ทั้งนี้ ไม่ควรแต่งตั้งผู้ปกครองเป็นกรรมการตรวจรับวัตถุดิบอาหารกลางวัน และควรมีช่องทางให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณของอาหารกลางวันนักเรียน และเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามแนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต่อไป

             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/ZUihE

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ