Monday, December 25, 2023

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 มีเรื่องแจ้งให้ทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ที่ประชุมอนุมัติกำไรเป็นเงินปันผล 5.0% และเงินเฉลี่ยคืน 14 % สมาชิกสงสัยทุจริตประกันชีวิต ส่วนกรรมการแจงรายละเอียดคลายกังวล

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 มีเรื่องแจ้งให้ทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ที่ประชุมอนุมัติกำไรเป็นเงินปันผล 5.0% และเงินเฉลี่ยคืน 14 % สมาชิกสงสัยทุจริตประกันชีวิต ส่วนกรรมการแจงรายละเอียดคลายกังวล 


           เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด โดยนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการ ได้มีมติจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด โดยมีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก พร้อมทั้งผู้สังเกตการณ์อีกจำนวนหนึ่งด้วย

           การประชุมได้เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 นายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแนะนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมประชุม ได้แก่ นางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และนายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายเสรี ฉิมพลี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์จำกัด และผู้เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งแจ้งข้อกำหนดเบื้องต้นในการประชุม จากนั้นได้เริ่มดำเนินการประชุมในวาระที่ 2 รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ จำนวน 11 เรื่อง ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน 10 เรื่อง และตามด้วยระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

          สำหรับเรื่องเสนอเพื่อทราบทั้ง 11 เรื่อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี พ.ศ.2566 จำนวนสมาชิกเข้าใหม่และออกระหว่างปี 2566 ฐานะทางการเงินของกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน การฟ้องคดีคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53 คำพิพากษาของศาลแรงงานภาค 6 และศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ กรณีการทุจริต ปี 2552 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกให้ออกและไล่ออก กรณีละเมิดระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ ผลประโยชน์และค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง รายงานผลการประเมินมาตรฐานและรายงานประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 และข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

            ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาจำนวน 10 เรื่องได้แก่ พิจารณาผลการดำเนินการงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 พิจารณางบประมาณรายรับ-รายจ่ายแผนงาน/โครงการประจำปี 2567 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2567 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พิจารณาแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์สำรอง และพิจารณาการตัดหนี้สูญ


             ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และแจ้งว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

             สำหรับเรื่องที่อยู่ในความสนใจและเฝ้าติดตามของสมาชิก จำนวนมาก ได้แก่ การพิจารณาจัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการจัดสรรกำไร โดยในปีนี้มีกำไรสุทธิ 642,228,153.51 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.05 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว และจัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 14.00 ของดอกเบี้ยรับ และเรื่องการทุจริตในการดำเนินการประกันชีวิต ซึ่งคณะกรรมการได้พยายามดำเนินการแก้ไขตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาจนจวบกระทั่งปัจจุบัน และมีผู้ถูกลงโทษโดยให้ออกไปแล้ว

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/hfroM


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ