Monday, December 18, 2023

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สนง.ที่ดินฯ เฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ กรณีที่ดินของรัฐ

 
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ สนง.ที่ดินฯ เฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต ตามมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ กรณีที่ดินของรัฐ

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรม : การระดมความเห็นเพื่อกำหนดประเด็น จัดทำแผนงานและแนวทางในการขับเคลื่อน เพื่อป้องปรามหรือเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (มาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ กรณีที่ดินของรัฐ) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชน ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาสังคมในระดับพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาการทุจริต และให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกิดความตื่นตัวในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการเฝ้าระวังปัญหาการเรียกรับสินบน และยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงขึ้น

         


�โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ ผู้นำชุมชน/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และเครือข่ายภาคประชาชนจากชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนมาตรการฯ เพื่อป้องกันการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ�

           ติดตามประมวลภาพบางส่วนได้ที่นี่ เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/FZvI4

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ