Tuesday, November 7, 2023

นายกฯ สุเมธ บุญวรานันฐ์ จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

 


นายกฯ สุเมธ  จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานต่อเนื่อง

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นายสุเมธ บุญวรานันฐ์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 2/2566 ณ ที่ทำการสมาคมเลขที่ 27/28 หมู่ที่ 2  ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ และพิจารณา  รวมกันหลายเรื่อง
           ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีผู้มาประชุมประกอบด้วย ดร.วันชัย พรหมเศรณี อุปนายก คนที่ 1  นายสมศักดิ์ คงวิเศษ อุปนายก  คนที่ 2   นางอุรุ วรรณชาติ ประชาสัมพันธ์   นายยรรยง คำสองสี กรรมการ  นายบุญชัย  บุญญภูษิต ปฎิคม  และนายวันชัย ศรีเหนี่ยง เลขาธิการ

            หลังจากเปิดประชุมแล้ว ได้มีการประชุมตามระเบียบวาระ อาทิ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ได้แก่ การร่วมเป็นคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า  การยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของสมาชิกสมาคม รวมกัน 5-6 ราย การรายงานผลการจำหน่ายของที่ระลึก  การรายงานผลการดำเนินคดีกับผู้โพสต์ลงในเว็บไซต์เฟสบุ๊กจนทำให้สมาคมได้รับความเสียหาย การรายงานสถานะทางการเงินของสมาคม การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน และการร่วมกันกำหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ โดยในเบื้องต้นได้กำหนดวันประชุมไว้ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ให้ดูความเหมาะสมต่อไป 

            ในโอกาสเดียวกันนี้ นายชัยยันต์ ยอดคำ อดีตพาณิชย์จังหวัด หลายจังหวัด   ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.เพชรบูรณ์ ได้นำเสนอภารกิจของสมาพันธ์ฯ แบบสั้นๆ ให้คณะกรรมการทราบและจะได้มีการประสานงานกับสมาคมสมาพันธ์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/H6qEV

             วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ