Monday, November 27, 2023

สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย

 


สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย 

         เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย โดยมีนายศุภชัย เทียมทอง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย กล่าวรายงาน มีประชาชน เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ ในชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติเข้ากิจกรรมจำนวนมาก          ประธานสภาวัฒนธรรมบ้านหวาย ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวว่า โครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย ซึ่งจัดโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ร่วมกับมูลนิธิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายได้ร่วมกันจัดขึ้น  

            ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตำบลบ้านหวาย เป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองราดพ่อขุนผาเมือง นับเป็นต้นกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยมีพ่อขุนผาเมืองวีระกษัตริย์นอกประวัติศาสตร์ ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานี แห่งแรกของชาติไทย                      ตำบลบ้านหวายจึงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่เดิมผู้คนสืบทอดวัฒนธรรมอันดีมายาวนานเช่น ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสร้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหลาย ๆ แห่ง ที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การธำรงรักษาไว้ให้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง อาทิ เจดีย์พ่อขุนผาเมือง เจดีย์พระนางสิงขรเทวี หลวงพ่อตากแดด หลวงพ่อใหญ่ พระเจ้าองค์ตื้อ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมือง ศาลาข้าวสารดำ เป็นต้น รวมถึงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ อันเกิดจากการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการแต่งกาย ชาวบ้านหวาย แต่เดิมมีอัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย ที่แสดงถึงตัวตน สะท้อนวิถีชีวิต ทั้งการแต่งกายของหญิงและชาย ซึ่งยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน จากอารยธรรมพื้นถิ่น ซิ่นหัวแดงตีนก่าน เอกลักษณ์หนึ่งเดียวจากอารยธรรมพื้นถิ่นของตำบลบ้านหวายดังกล่าวทำให้สภาวัฒนธรรมบ้านหวาย เล็งเห็นถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีและทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านหวาย เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในคุณค่าของอารยธรรมแก่ชาวบ้านหวาย และประชาชนโดยทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่จะเป็นองคาพยพในขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดทำโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย ขึ้น
             ประธานสภาฯ กล่าวอีกว่า สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวายได้รับเงินงบประมาณสนับสนุน จากมูลนิธิมูลศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อดำเนินการจัดโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมืองตำบลบ้านหวาย จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  1)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในตำบลบ้านหวายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น  2)เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความภาคภูมิใจต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้กับเด็กและเยาวชน และประชาชน   3)เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลบ้านหวาย  และ 4)เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในตำบลบ้านหวายและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน          

               โครงการมีกำหนด 1 วัน คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยใช้สถานที่ ณ อนุสรณ์สถานเมืองราดพ่อขุนผาเมืองแห่งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีจำนวน 200 คน มาจากผู้ทรงเกียรติ เด็กและเยาวชน และประชาชน ชาวตำบลบ้านหวายและตำบลใกล้เคียงลักษณะโครงการนี้ เป็น
การเสวนา "เส้นทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองราดพ่อขุนผาเมือง"  กิจกรรมการเดินแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย การแสดงดนตรีโปงลาง จากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม  ชมการแสดงขับร้องสรภัญญะโบราณแมงตับเต่า โดยคุณแม่สมัคร เปดดาชม  การแสดงจากคณะครูโรงเรียนผู้สูงอายุลูกพ่อขุนตำบลบ้านหวาย  และการรับประทานอาหารพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย"

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/c60YI

           บรรยากาศส่วนหนึ่งของการเสวนาฯ ตอนที่ 1  เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/Cf0bh

            ตอนที่ 2 เว็บลิงค์ 

https://shorturl.asia/PSdfa

            บรรยากาศกิจกรรมการเดินแบบผ้าทอพื้นถิ่นไทหล่มบ้านหวาย เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/oa2Sk

            บรรยากาศทั่วไปหลายมุมมอง เว็บลิงค์

https://shorturl.asia/9Uagu

            วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ