Thursday, November 2, 2023

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (องค์คณะบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10 พิจารณาแต่งตั้ง-ย้ายฯ หลายเรื่อง


สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา (องค์คณะบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 10 พิจารณาแต่งตั้ง-ย้ายฯ หลายเรื่อง


        เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมี พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  


           สำหรับการประชุมในวันนี้ มีเรื่องประชุมเพื่อทราบและพิจารณาหลายเรื่อง ได้แก่ การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ตามมาตรฐานวิชาเอก ที่กำหนดให้มีในสถานศีกษา การอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทาง การศีกษา ตำแหน่งครู (กรณีการย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และการขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างและนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นมาประกาศขี้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 


          นอกจากนี้ ได้แก่ การขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศีกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศีกษา ระดับชำนาญการ

          อนึ่ง อ.ก.ค.ศ. หรือ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นับเป็นองค์กรบริหารงานบุคคลที่สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายที่แต่งตั้งตามกฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีพระราชบัญญัติ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ สำหรับอนุกรรมการฯ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกอบด้วย พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ผู้แทน กศจ. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอหรือผู้แทน นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้แทน ก.ค.ศ. นายสมชาย พันธ์ุควณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารบุคคล นายนิธิวิชย์ ภูรินินนาท ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย นายสมชาย เผือกตระกูลชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา นางสมพร สถิตโกศล ครู นายวีรพล ธิกะ ผู้บริหารสถานศึกษา นายธงชัย วงศ์การอินทร์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมีผู้ช่วยเลขานุการอีก 2 ท่าน คือ นายภพเดชา บุญศรี และนางน้อมจิตต์ หนูทอง


         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์  https://shorturl.asia/XJydT          วันชัย ศรีเหนี่ยง  รายงาน

           นิธิวิชย์ ภูรินินนาท เนื้อหา/ภาพสนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ