Monday, October 23, 2023

สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญ

 สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับทราบและพิจารณาเรื่องสำคัญ

           เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 สหพันธ์ครูภาคเหนือตอนล่าง ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2566 ณ ปรียาภรณ์วิวดี รีสอร์ต อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีเรื่องสำคัญแจ้งให้ที่ประชุมทราบและร่วมพิจารณาหลายเรื่อง สำหรับการประชุมครั้งนี้นับเป็นการขับเคลื่อนครั้งแรกของปี 2566 หลังไม่ได้ขับเคลื่อนมานาน         การประชุมเริ่มในเวลา 13.00 น.โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ 1) ความเคลื่อนไหวและการดำเนินการในระยะต่อไปของ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .........โดยนายเรือน สิงห์โสภา อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ..... วิทยากร โดยนายประชัน จันทระวังยศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการธิการการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎรและรองประธานคณะทำงานการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา วุฒิสภา 2) การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา วิทยากร ผอ.ศิรีภพ เพ็ชรเกตุ เลขานุการคณะทำงานการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษากับการปรับปรุงปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

             ส่วนเรื่องที่ 3) ความเคลื่อนไหวการดำเนินการเสนอกฎหมายข้าราชการบำเหน็จบำนาญ โดยคณะของ ดร.ทนง ทศไกร ประธานสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญภาคเหนือ ได้แก่ 3.1 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่....) พ.ศ...... 3.2 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่....) 3.3 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่.. พ.ศ.........)

            สำหรับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นการขอความเห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา          และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การแสดงมุทิตาจิตผู้นำองค์กรครูภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดที่เกษียณอายุราชการ ปืงบประมาณ 2566 เสร็จสิ้นการประชุม

          อนึ่ง ในเวลา 17.00 น. เป็นจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ผู้นำองค์กร โดยรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และร่วมแสดงมุทิตาจิต ประกอบด้วยคุณครูเสมอ นาสอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผอ.สมศักดิ์ พ่วงพร จังหวัดพิจิตร ผอ.เรือน สิงห์โสภา จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ และผู้อำนวยการจากจังหวัดกำแพงเพชร

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6855638477815789/?mibextid=Nif5oz

               วันชัย ศรีเหนี่ยง รายงาน


สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ