Wednesday, September 13, 2023

สนง.กกพ.ฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.ทั่วประเทศ 13 เขต 143 คน

 


สนง.กกพ.ฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน (คพข.) รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.ทั่วประเทศ 13 เขต 143 คน


เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สนง.กกพ.) จัดอบรมตามโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 143 คน จากทั้งหมด 13 เขต เพื่อพัฒนาศักยภาพของ คพข.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง


การอบรมดังกล่าวมีนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแคทรียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ด้าน ดร.วัลลภ จิวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กล่าวรายงานว่า ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต หรือ คพข. เพื่อทำหน้าที่กลไกขับเคลื่อนการทำงานเชิงพื้นที่ของ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน ซึ่งที่ผ่านมามี คพข. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว 3 รุ่น คพข. รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงาน ประสานงานกับผู้รับใบอนุญาต รวมทั้งให้คำปรึกษาเสนอแนะมาตรการด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและแก้ไขปรับปรุงการให้บริการพลังงาน ต่อ กกพ.


ดร.วัลลภ กล่าวต่อว่า การจัดโครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ในระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 หลักสูตรความรู้พื้นฐาน สำหรับ คพข. จัดขึ้นวันนี้สำหรับ คพข. ทั้ง 143 คนทั่วประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอีก 4 เวทีที่เหลือจะจัดในพื้นที่ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
"เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและบริหารความขัดแย้ง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการไฟฟ้า ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ กระบวนการมีส่วนในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานและการสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ คพข. และสำนักงาน กกพ. ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขยายผลต่อยอด เพื่อสร้างการรับรู้ต่อชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป"
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1671943409978410/?mibextid=Nif5oz

วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/ภาพ จากเพื่อนๆ ในกลุ่มไลน์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ