Saturday, September 9, 2023

สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์สูงสุด

              


สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดงานสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานที่จังหวัดนครสวรรค์ หวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ประโยชน์สูงสุด

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม 42 ซี เดอะชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์  ดร.วัลลภ ติวหลง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ในนามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน  
            นางสาวชมัยพร บุญทอด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนปฎิบัติการ กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการด้านไฟฟ้าและก๊าชธรรมชาติในระบบท่อ รวมถึงให้การคุ้มครองแก่ผู้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ 

               ภายใต้กลไกและภารกิจในการดำเนินงานดังกล่าวของ กกพ. ภารกิจสำนักงาน กกพ. ได้คำนึงถึงเป้าหมายในการยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยได้ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักของผู้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างกลไกในการทำงานที่จะอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนร่วมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ของ คพข. และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนเพิ่มช่องทางการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่สะวกรวดเร็ว นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

              การจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในวันนี้ เป็นการส่วนหนึ่งของการจะจัดขึ้นทั้งหมด 15 ครั้ง ครอบคลุมพื้นที่สำนักงาน กกพ. 13 เขตทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ภูเก็ต ราชบุรี กาญจนบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมม นครสวรรค์ ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ร้อยเอ็ด กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก สงขลา และจังหวัดชลบุรี ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ พลังงานจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนอนุกรรมการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4 รวมถึงสื่อมวลชน รวมกว่า 80 คน

            การสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ร่วมการสัมมนาจะได้รับข้อมูลการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในการที่จะสานเครือข่ายพันธมิตรด้านการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน สืบไป

             สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้มีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน รุ่นที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 5 คน ได้แก่  นายอดิศักดิ์ กองทรง นายแดง สร้อยนาค  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นางสาวชยาภรณ์ จันทร์พุทธา และนายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ 


              ติดตามคลิปข่าวส่วนหนึ่งได้ที่

        เว็บลิงค์ 1  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669718336867584/?mibextid=Nif5oz


      เว็บลิงค์ 2 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669757076863710/?mibextid=Nif5oz


        เว็บลิงค์ 3 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669780516861366/?mibextid=Nif5oz

         เว็บลิงค์ 4 

https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669830320189719/?mibextid=Nif5oz

          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/1669664383539646/permalink/1669739653532119/

           วันชัย ศรีเหนี่ยง ข่าว/รายงาน

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ