Friday, April 7, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ร่วมกับ อบต.นาป่า อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ และ อบต.ศิลา อ.หล่มเก่า จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สู่สาธารณชน ทั่วประเทศฯ

 


สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ร่วมกับ อบต.นาป่า อ.เมือง​เพชรบูรณ์​ และ อบต.ศิลา อ.หล่มเก่า จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย สู่สาธารณชน ทั่วประเทศฯ

            นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์​ประจำปี 2566 โดยในปีนี้ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์​ และคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า โดยดำเนินการที่ อบต.ทั้ง 2​ แห่ง ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 นี้


         ผอ.สนง.คปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ได้ร่วมกับคณะ อบต.นาป่า และ อบต.ศิลา ในการใช้สถานที่และเชิญประชาชนเข้าร่วมการให้ความรู้ ความเข้าใจ จำนวน อบต.ละ 60 คน รวม 120 คน โดยในส่วนของ อบต.นาป่าจะจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2566 และในส่วนของ อบต.ศิลา จะจัดในวันที่ 20 เมษายน 2566 นี้

           สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยฯ นี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่กำกับและส่งเสริมด้านธุรกิจประกันภัย โดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีนโยบายด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่
          สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

         1.เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้บุคคลอันเป็นผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขความคุ้มครอง และขั้นตอนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

         2.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย สร้างจิตสำนึกให้เจ้าของรถจัดทำประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องใช้รถที่ได้จัดทำประกันภัยตามกฎหมาย

          3.เพื่อเป็นที่ปรึกษาแนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนประสานให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สัญญาประกันภัย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม

          4.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่หากไม่ได้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ