Wednesday, April 5, 2023

ผอ.กกต.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิที่ขอลงคะแนนล่วงหน้าในเขตต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด

 


ผอ.กกต.ย้ำเตือนผู้มีสิทธิที่ขอลงคะแนนล่วงหน้าในเขตต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายในวันที่ 9 เมษายนนี้  ส่วนผู้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2566


                นายสุวิทย์  ศรีวงษา   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าจากที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่เป็นภูมิลำเนาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2566 นั้น ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากสอบถามถึงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนที่ต้องแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อประกอบการยื่นคำร้องว่ามีรายละเอียดอย่างไร จึงขอชี้แจงว่า สนง.กกต. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งว่า ผู้ที่จะสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งได้มี 2 กรณีคือ


                     กรณีแรก ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมหลักฐาน โดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิที่ได้รับคำสั่งภายหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียน (วันที่ 9 เมษายน 2566) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (กปน.) หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถขอลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566 หรือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

                    กรณีที่สอง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งจนไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ หากประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่เป็นภูมิลำเนาภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 เท่านั้น ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 5671 2002 หรือ 0 5672 5574

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ