Wednesday, April 26, 2023

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ผนึกกำลังร่วมกับ อบต.นาป่า จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านประกันภัย

 


สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ผนึกกำลังร่วมกับ อบต.นาป่า จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านประกันภัย

สำนักงาน คปภ.จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับ อบต.นาป่า จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านประกันภัย ตามโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์
   เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอดุลย์ นนทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์


        โดยมีนางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฯ เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน 

          นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่า ในเขตพื้นที่ อบต.นาป่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง ลำดับต้นๆ ของ จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่กำกับและส่งเสริมด้านธุรกิจประกันภัย โดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

         ได้มีนโยบายด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้บุคคลอันเป็นผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย        ตลอดจนเงื่อนไขความคุ้มครอง และขั้นตอนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย สร้างจิตสำนึกให้เจ้าของรถ จัดทำประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องใช้รถที่ได้จัดทำประกันภัยตามกฎหมายเป็นที่ปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนประสานให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สัญญาประกันภัย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยและสร้างจิตสำนึกให้ประขาชนตระหนักถึงหน้าที่หากไม่ได้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
               ทั้งนี้ นายอดุลย์ นนทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า ได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน คปภ. ที่มีความห่วงใยประชาชน ด้านการประกันภัย ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะเป็นสื่อกลางในการนำความรู้ ที่ได้ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้เกิดความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการมีประกันภัยอันจะนำไปสู่การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนนมีจำนวนมากในแต่ละปี ก่อให้เกิดการสูญเสีย ทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน ซึ่งประชาชน เกิดการสูญเสียจากสิ่งที่ไม่อาจคาดถึงได้ ทำให้บุคคลภายในครอบครัวต้องได้รับความเดือดร้อน


         จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้า


รับการอบรมจะได้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือประชาชนในด้านการประกันภัย โดยเฉพาะให้ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยความถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม.

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ