Thursday, April 20, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดให้ความรู้ประกันภัยให้ผู้นำชุมชนที่ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

 สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​จัดให้ความรู้ประกันภัยให้ผู้นำชุมชนที่ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

         เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นายชัยวัฒน์ คุ้มทองมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลา  ​ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการประกันภัย ณ ห้องประชุม อบต.ศิลา โดยมี สมาชิก อบต.และผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วย ร่วมงานการประชุมตามเป้าหมาย จำนวน  60  คน
          นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผอ.สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)​ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์กรอิสระหน่วยงานหนึ่ง ที่มีบทบาทหน้าที่กำกับและส่งสริมด้านธุรกิจประกันภัย โดยให้การดูแลทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค
           ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีนโยบายด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการยกระดับความรู้ประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่

            โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่  1) เพื่อเสริมสร้างความ รู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้บุคคลอันเป็นผู้นำชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ตลอดจนเงื่อนไขความคุ้มครอง และขั้นตอนดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน      2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย สร้างจิตสำนึกให้เจ้าของรถ จัดทำประกันภัยและผู้ขับขี่ต้องใช้รถที่ได้จัดทำประกันภัยตามกฎหมาย   

              3) เพื่อเป็นที่ปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนประสานให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์สัญญาประกันภัย ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม    4) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัยที่ถูกต้องและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่หากไม่ได้ทำประกันภัยจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

               ติดตามประมวลส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/896685711433928/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ