Monday, April 17, 2023

สำนักงาน ป.ป.ช.จ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แจ้งประเด็น “น้ำใต้ดินไม่มี แต่พี่ก็จะสร้าง” พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

       


สำนักงาน ป.ป.ช.จ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ กรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แจ้งประเด็น  “น้ำใต้ดินไม่มี แต่พี่ก็จะสร้าง”  พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 


          สำนักงาน ป.ป.ช.จ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์กรณีวันที่ 11 เมษายน 2566 เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แจ้งประเด็น  “น้ำใต้ดินไม่มี แต่พี่ก็จะสร้าง”  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         �วันที่ 12 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนายชาญชัย หันธนู วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า นายอิสระ คนมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ซ่อมแซมโครงการฯดังกล่าว พบว่า หน่วยปฏิบัติการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ได้นำปั๊มซัมเมอร์สเดิมขึ้นมา และมีการวางท่อ PVC ลงไปในบ่อบาดาล และใช้เครื่องอัดอากาศอัดลงไปในท่อ PVC ดังกล่าว  หลังจากนั้นปรากฎมีน้ำบาดาลไหลออกมาแต่น้ำมีลักษณะสีขุ่นและปนทราย  จากนั้นได้รับแจ้งจากช่างของหน่วยปฏิบัติการว่าภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จะนำปั๊มซัมเมอร์สใหม่และขนาดใหญ่กว่าเดิม มาเปลี่ยนให้และแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้           �ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะติดตามและรายงานผลให้ทราบ ต่อไป

            สนง.ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเป็นบัตรสนเท่ห์จากสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์
   สำนักงาน ป.ป.ช.จ. เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์กรณีวันที่ 11 เมษายน 2566 เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน แจ้งประเด็น  “น้ำใต้ดินไม่มี แต่พี่ก็จะสร้าง”  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         �วันที่ 12 เมษายน 2566  เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับนายชาญชัย หันธนู วิศวกรโยธาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า นายอิสระ คนมาก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13  ลงพื้นที่สังเกตการณ์ซ่อมแซมโครงการฯดังกล่าว พบว่า หน่วยปฏิบัติการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ได้นำปั๊มซัมเมอร์สเดิมขึ้นมา และมีการวางท่อ PVC ลงไปในบ่อบาดาล และใช้เครื่องอัดอากาศอัดลงไปในท่อ PVC ดังกล่าว  หลังจากนั้นปรากฎมีน้ำบาดาลไหลออกมาแต่น้ำมีลักษณะสีขุ่นและปนทราย  จากนั้นได้รับแจ้งจากช่างของหน่วยปฏิบัติการว่าภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จะนำปั๊มซัมเมอร์สใหม่และขนาดใหญ่กว่าเดิม มาเปลี่ยนให้และแก้ไขซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้           �ทั้งนี้  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะติดตามและรายงานผลให้ทราบ ต่อไป

           อนึ่ง  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สนง.ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ได้รับแจ้งเบาะแสการทุจริตเป็นบัตรสนเท่ห์จากสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต อำเภอหนองไผ่ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  พื้นที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีทิ้งร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สร้างโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยดำเนินการ 

        สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ได้แจ้งถึงโครงการดังกล่าวว่า ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปิดใช้งานได้ปกติ ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถูกต้องครบถ้วน ปัจจุบันจากการตรวจสอบพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ โดยในส่วนที่เป็นทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างมีสภาพเป็นปกติ จึงได้ทำการสูบทดสอบปริมาณน้ำปรากฏว่า บ่อน้ำบาดาลดังกล่าวมีปริมาณน้ำลดลงจากเดิมมาก จนไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างทำการสำรวจทางธรณีวิทยาในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลชั้นน้ำบาดาล และจะได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อทดแทนบ่อเดิม พร้อมได้เชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เจ้าหน้าที่กองช่างเข้าร่วมตรวจสอบและรับทราบแนวทาง การปรับปรุง แก้ไข ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินการต่อไป


          การดำเนินการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) ได้มาดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์และแหล่งน้ำบาดาลบริเวณดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบปรากฏว่าบริเวณดังกล่าว ปัจจุบันไม่มีน้ำใต้ดินทำให้ไม่สามารถสูบมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ 

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) จึงได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม เพื่อทดแทนบ่อเดิม        ห่างจากจุดเดิมประมาณ 50 - 80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 200 เมตร ได้ปริมาตรน้ำ 3  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งควรได้ได้ปริมาตรน้ำ 4  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทำให้มีน้ำบาดาลไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ และยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ และศูนย์ควบคุมไฟฟ้า 

           วันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำประเด็นดังกล่าวเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องถมอรัตน์ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

           วันที่ 11 เมษายน 2566 โดยนายบุญโชค  แซ่โง้ว ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ ผู้ประสานงานแจ้งว่าจะเร่งให้หน่วยปฏิบัติการนำเครื่องอัดอากาศและเป่าล้างบ่อบาดาลที่ขุดเจาะเพิ่มเติม ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามและรายงานผลให้ทราบ ต่อไป
        ดังนั้น การดำเนินการในวันนี้ จึงเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องกันดังกล่าว

        ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก สนง.ป.ป.ช.ประจำ จ.เพชรบูรณ์

        ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1595354754308756/?mibextid=Nif5o

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ