Sunday, April 16, 2023

คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ สภ.เมือง​เพชรบูรณ์​ประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามแนวทางของทางราชการ เพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯภาคประชาชน

 คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ สภ.เมือง​เพชรบูรณ์​ประชุมซักซ้อมการดำเนินการตามแนวทางของทางราชการ เพื่อรองรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯภาคประชาชน
                 เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566  พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข ข้าราชการบำนาญ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารประจำศูนย์​ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์​ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ ห้องประชุมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ชั้น 4 สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์                  การประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม​ซึ่งเป็นนายทะเบียน ได้มีคำสั่งนายทะเบียน ที่ 74/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 8/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566  แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามอำนาจในข้อ 5  ข้อ 13  ข้อ 14  ข้อ 15  และข้อ 16 แห่งระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ประกอบกับประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562   โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จำนวน 25 ศูนย์ ตามบัญชีรายชื่อที่กำหนด                สำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่และอำนาจสำหรับคณะทำงานฯ จำนวน 6 ข้อ  คือ 1) ประสานจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  2) จัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  3) เสนอขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามระเบียบที่อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  4) ส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  5) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  และ 6) รายงานผลการดำเนินงานต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประจำทุกเดือน 

                 ทั้งนี้ ให้คณะทำงานบริหารประจำศูนย์ใกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง คือ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2566 เป็นต้นไป                  สำหรับคณะทำงานบริหารประจำศูนย์​ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ซึ่ง​ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนายทะเบียน (อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม)​ ตามคำสั่งที่ 78/2566 ลงวันที่ 3 เมษายน 2566​ เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานบริหารประจำศูนย์​ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจ ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งได้แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นคณะทำงานบริหารฯ ในลำดับที่ 66 จังหวัดเพชรบูรณ์  (ศกช.พช 010101) ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ จำนวน 15 คน ได้แก่ พ.ต.ท.กิตติ เลี้ยงสุข เป็นประธานคณะทำงาน   พ.ต.อ.มณเทียร ปัญคานิช เป็นรองประธานคณะทำงาน   พ.ต.อ.ไพฑูรย์ สังข์ทอง เป็นเหรัญญิก และมีนางสาวศศิธร นิลคุณ เป็นเลขานุการ โดยมีบุคคลเป็นคณะทำงาน ประกอบด้วยนางสาวนงนาฏ ลือตระกูล   นางอุรุ วรรณชาติ   นายชาติ วิกสิตโกมุท   นายณัฐกาณจน์ ศรลัมพ์   นายทนากร วิกสิตโกมุท  นายนิคม ลือตระกูล  นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   พ.ต.ท.สุรพงศ์ หัวเมืองราช  พ.ต.อ.สมนึก คำวิเศษ   และ ว่าที่ พ.ต.สุชิน ชาญสูงเนิน   และมี  พ.ต.ท.วัชรินทร์ อินทรีประพันธ์ เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงาน

           


                 อนึ่ง ข้อพิพาทที่ศูนย์​ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถดำเนินการได้ ประกอบด้วย ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์  ข้อพิพาทที่ไม่ใช่เป็นการโต้แย้งความเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันส่งผลต่อการเปลี่ยนชื่อเจ้าของ   ข้อพิพาททางแพ่งระหว่างทายาท เกี่ยวกับทรัพย์มรดก  ทรัพย์สินทุกชนิดที่ตกทอดแก่ทายาท เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ ที่ผู้ตายมีอยู่  ข้อพิพาททางแพ่งอื่น ๆ  ทุนทรัพย์ไม่เกิน 5 แสนบาท สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนอง สัญญาจำนำ ฯลฯ                 การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนในส่วนของข้อพิพาททางอาญาที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ ความผิดอันยอมความได้ อาทิ หมิ่นประมาท (ม.326) ฉ้อโกง (ม.341) ยักยอก (ม.352) ทำให้เสียทรัพย์ฯ (ม.358) บุกรุก (ม.362) ฯล นอกจากนี้ยังสามารถไกล่เกลี่ยฯ ความผิดลหุโทษ 7 ฐานความผิด ได้แก่ ดูหมิ่นซึ่งหน้า (ม.393) ไล่ต้อนสัตว์ไปสวนไร่นาคนอื่น (ม.394)  ปล่อยปละละเลยสัตว์ไปสวนไร่นาคนอื่น (ม.395)  ทำให้อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ (ม.397) ประมาทไม่สาหัส (ม.390)  ทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ (ม.391)  และขู่ให้ตกใจ (ม.392) ด้วย

                ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ลิงค์​

 https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1597761650734733/?mibextid=Nif5oz


แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ