Saturday, March 4, 2023

สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มพูนความรู้จิตสำนึกที่ดีฯ และเผยแพร่ผลงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

         


           สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มพูนความรู้จิตสำนึกที่ดีฯ และเผยแพร่ผลงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

          สถานีวิทยุกระจายเสียง 921 จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หวังสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มพูนความรู้จิตสำนึกที่ดีฯ และเผยแพร่ผลงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา....... 
          สถานีวิทยุกระจายเสียง 921สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ณ ภูเบิกน้ำรีสอร์ท ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์.....
            โครงการส้มมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และเพิ่มพูนความรู้สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสมาคมสื่อมวลชนต่างๆ สถานีวิทยุกระจายเสียงและผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จำนวน 60 คน ณ ภูเบิกน้ำ รีสอร์ท หมู่ 11 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์.....           นาวาเอก ปฐมทัศน์ ปรีชาฤทธิรงค์ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 921 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ โดยมีวิทยากรจากสถานี วส.921 นายชัยยงค์ ไชยปัน หัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวชลธิชา ภูจุ้ย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา..... 
            ทั้งนี้ มีผู้สื่อข่าว สื่อมวลชน และนักจัดรายการวิทยุ จากหน่วยงานต่างไป ร่วมการสัมมนาเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 ท่าน..... 
            ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของสถานีวิทยุกระจายเสียง 921ได้ทางเว็บไซต์ 
            ติดตามประมวลภาพได้ที่เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ