Monday, March 20, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนเกษตรกรจังหวัด ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 16 เขตใน 11 อำเภอ โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วครบทุกเขต

 


จังหวัดเพชรบูรณ์จัดเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้แทนเกษตรกรจังหวัด ปี 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งแบ่งเป็น 16 เขตใน 11 อำเภอ โดยมีผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้วครบทุกเขต

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์โดยการนำของนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้นายชัชวาล เบญจสิริพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะ จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ ในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทั้ง 11 อำเภอ โดยได้มีการเตรียมการและติดตามการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด  และปรากฏผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทั้ง 11 อำเภอแล้ว             ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ 1) อำเภอชนแดน นายวิทยา ลิ้มทองไพศาล  2) อำเภอน้ำหนาว นายกาวี คำสิงห์  3) อำเภอบึงสามพัน นายกาจเดชา จงใจพระ  4) อำเภอวังโป่ง นายพรชัย พรมภักดี   5) อำเภอวิเชียรบุรี นายสมประสงค์ อินทะนู และนางสาว ฐิติรัรัตน์ พรมนอก   6) อำเภอศรีเทพ นายประจวบ นาคเทียน  7) อำเภอหนองไผ่ นายเฉลียว อักษรวิลัย และ นายสุวรรณ จงใจมั่น  8) อำเภอหล่มสัก นายยอด อินเทพ  และ นายรุจน์ เพชรประทุม  9) อำเภอหล่มเก่า นายอภิเดช เหง้าสารี และ นายวิชาญ แก้วยม  10) อำเภอเขาค้อ นายสุทธิพงค์ พลสยม  11) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ นายเทพ เพียมะลัง และนายจรุง เหล็กสีนาค    

         อนึ่ง การเลือกตั้งดังกล่าว มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 274,906 คน  มีผู้มาใช้สิทธิ์ 69,812 คน จำนวนบัตรดี(มีคะแนน) จำนวน 63,812 บัตร  จำนวนบัตรดี(ไม่ประสงค์ลงคะแนน) จำนวน 764 บัตร  และจำนวนบัตรเสีย 4,440 บัตร

         ทั้งนี้มีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในลำดับถัดไป

          ติดตามภาพประกอบข่าวได้ที่ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1582777125566519/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ