Monday, March 20, 2023

สมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​ร่วมประชุมสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ที่ จ.นครสวรรค์​ มีมติขับเคลื่อนประโยชน์สมาชิก อาจส่งผลทั่วประเทศ

 สมาคมข้าราชการบำนาญเพชรบูรณ์​ร่วมประชุมสมาพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16  จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ที่ จ.นครสวรรค์​ มีมติขับเคลื่อนประโยชน์สมาชิก อาจส่งผลทั่วประเทศ...... 

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 นายประดิษฐ์ บุญยอด เลขานุการสมาคมข้าราขการบำนาญเพชรบูรณ์​ว่าที่นายกสมาคมฯ คนใหม่ นำคณะผู้แทนสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์​ข้าราขการบำนาญภาคเหนือ 16​ จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดนครสวรรค์​ และร่วมลงมติเห็นชอบกิจกรรมเพื่อสมาชิกสมาพันธ์​ฯ ซึ่งหากขับเคลื่อนสำเร็จจะเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก และข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ
       "พลังข้าราชการบำนาญภาคเหนือเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้านการศึกษา" 


        เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2566   ดร.ทนง ทศไกร ประธานสหพันธ์ข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด เป็นประธานการประชุมข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมสมาคมข้าราชการบำนาญจังหวัดนครสวรรค์ 


          การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้านการศึกษาหลายประเด็น โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำเสนอปัญหาด้านการศึกษาให้พรรคการเมืองต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาข้าราชการบำนาญ 4 ประเด็น เช่น


           การขอตกเบิกเงิน ชคบ.ย้อนหลังให้สมาชิกข้าราชการบำนาญที่ลาออกจาก กบข.มารับบำนาญแบบปี 2494 ที่ได้เงินตกเบิกบำนาญ และเงินบำนาญย้อนหลังไปถึงวันที่เกษียณอายุราชการ แต่เงิน ชคบ.ที่ได้รับก่อนหน้านั้น ทั้งหมด 4 ครั้งไม่ยอมตกเบิกให้


             โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จ และมติที่ประชุมขอให้รัฐเร่งปรับเงิน ชคบ.ให้กับข้าราชการบำนาญ เพราะไม่ได้ปรับมาแล้วเกือบ10 ปี ขอให้รัฐแก้ไข พรบ.ผู้สูงอายุ ให้มีการปรับเงิน ชคบ.ทุกปี 
              อีกทั้งขอให้รัฐบาลแก้ไขสูตรการคิดคำนวณ พรบ.บำเหน็จบำนาญทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญ 2539 และพรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถื่น ปี 2500 ให้ใช้สูตรการคำนวณหารด้วย 30 


               และในการประชุมข้าราชการบำนาญภาคเหนือ 16 จังหวัดในครั้งนี้ ได้มีมติเสนอให้สรรหาพรรคการเมืองที่ใส่ใจ และมีความจริงใจ ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา เป็นเจ้าภาพดำเนินการแก้ปัญหาทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าว ในการจัดตั้งรัฐบาลสมัยหน้านี้ให้สำเร็จ


               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1582781675566064/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ