Friday, July 21, 2023

สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ประกาศผลและมอบรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566

 


สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์​ประกาศผลและมอบรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2566....

           นางเพชรรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์  เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 แล้ว โดยคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2566 ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 เสร็จสิ้นแล้ว และได้มีการมอบรางวัลไปแล้วเช่นกัน
         สำหรับผลการคัดเลือกปรากฎ ดังนี้ คือ 1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนพดล ขลุ่ยแก้ว  2) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง  และ 3) รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายชัยชาญ แสงพันตา  และทางสำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์​โดย ผอ.สนง.คปภ.และคณะ ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 ราย แล้ว
              สำหรับประวัติความเป็นมาของอาสาสมัครประกันภัย นั้น ข้อมูลจากเว็บไซต์​ของ สนง.คปภ.ระบุว่า  ปี 2532 กรมการประกันภัย เดิมมีชื่อเรียกว่า สำนักงานประกันภัย และได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคขึ้น ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบกิจการของสาขาบริษัทประกันภัย ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ประชาชน จึงได้เชิญชวนผู้มีจิตอาสาเข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยเป็นต้นมา

               ต่อมาเมื่อ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. สู่ประชาชนให้ทั่วถึง  ปี 2545 สำนักงานฯ ได้จัดโครงการสัปดาห์รวมใจประกันภัย พ.ร.บ. 100% จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่นำอาสาสมัครประกันภัยในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

              และในปี 2546 รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดอบรมให้แก่อาสาสมัครประกันภัย และได้ประกาศใช้ “ระเบียบกรมการประกันภัยว่าด้วยอาสาสมัครประกันภัย” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2546 จึงนับได้ว่าอาสาสมัครประกันภัยกำเนิดขึ้นมีระเบียบรองรับอย่างเป็นทางการในวันดังกล่าว

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/944026280033204/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ