Saturday, July 22, 2023

เผยผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566​จ.เพชรบูรณ์


เผยผลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ปี 2566​จ.เพชรบูรณ์

            นางเพชรรัตน​์ แสนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ​ธุรกิจ​ประกันภัย​(คปภ.)​ จังหวัดเพชรบูรณ์​เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่า มีผู้สมัครร่วมร่วมการประกวดจำนวนหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ซึ่งมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์​ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้ตัดสินแล้ว โดยผลงานรูปแบบคลิปสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนหนองไผ่ โดยมีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบึงสามพัน  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศรีเทพประขาสรรค์​




          สำหรับคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางรุ้งลาวัณย์  ชวนเกิดลา คลังจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกรรมการ  โดยมีนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้แทน ผอ.สพท.เพชรบูรณ์​ นางสาวเพ็ญฤดี  รุนดา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ผู้แทนของพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์  นางสาวปาณิสรา  วัชรกันยาตระกูล ประธานชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นกรรมการ และมีนางเพชรรัตน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ




          สำหรับผลการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดและคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล ดังนี้  คือ ผลงานรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียหนองไผ่  ชื่อทีมโรงเรียนหนองไผ่  ชื่อคลิป พ.ร.บ.จ๋า...ข้ามาแล้ว  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  โดยทีมงาน ได้แก่ นางสาวบุษบาบรรณ  ใยเพชร  นางสาววราพร แสนสอาด นายธันวา อุณหิต  นางสาวสิรภัทร คลังระหัด  นางสาวปุณยนุช  เครือทอง  นางสาวโสภิตา  หมู่หมื่นศรี  ทั้งนี้ มี ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ได้แก่ นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า  

         สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม  เป็นผลงานของทีม Undo "ชื่อคลิป เจ็บ จ่าย จบ"  ทั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวชวัลลักษณ์ สุขเอี่ยม นายกันตภณ ธูปมงคล นางสาวจินตนา  รอดสว่าง นางสาวเอมอร สีวัง นายปิยวัช ธิยา  นางสาวธัญชนก ทรงกลิ่น  นายพงศภัค พรมชัย  และนายธเนศพล วงษ์ภา  โดยมีครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน  ประกอบด้วยนางศิริภรณ์ จุลฬา และนายศรายุทธ สุทธิศักดิ์

 







         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดัแก่ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ทีม SP FILM ชื่อคลิป คาดไม่ถึงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ นายวิธวินท์ จำปาทอง  นางสาวพิยดา สุขสบาย  นางสาวณัฏฐวรรณ กุลสุนันท์  นายกัณฑ์อเนก อุ่นกลาง  นายพงศภัค เดือนกลาง  นางสาวมานิตา หินใฮ  นายพงษ์ธนู สูทธนะ  และนายอนุชิต จันทร โดยมีครู - อาจารย์ที่ปรึกษาผลงานนักเรียน ได้แก่ นายชานนท์ คงรวยทรัพย์  นายบันดาล  มาอยู่วัง และนางสาวปิ่นกาญจน์ วิหารธรรม

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ 

https://www.facebook.com/groups/226197298482776/permalink/944657306636768/?mibextid=Nif5oz

           (นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว ขอขอบคุณ​ สนง.คปภ.จ.เพชรบูรณ์ เอื้อเฟื้อข้อมูล)​



แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ