Wednesday, October 4, 2023

จัดประชุมคณะกรรมการ.อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นทีการศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 28 กันยายน 2566

 


จัดประชุมคณะกรรมการ.อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นทีการศีกษาประถมศีกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 8/2566  วันที่ 28 กันยายน 2566 

           ณ ห้องประชุม สีชมภู สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เพชรบูรณ์ เขต 1  โดยมี พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม  เป็นประธานการประชุม และมี ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  โดยมีเรื่องสำคัญจำนวนหลายเรื่อง       ทั้งนี้ การประชุมมีเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  1) การใช้ระบบบริหารการปนะชุม.(e-mmMeeting) 2) การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา เมื่อสื้นปีงบประมาณ 2566    3) ขออนุมัติใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก. สพป.กำแพงเพชร เขต 2. มาใช้   4) ขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่งว่างเพื่อย้ายบรรจุข้าราชการครู จำนวน 8 ตำแหน่ง


        5) ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศีกษาเพื่อพัฒนาเเละเตรียมความพร้อมตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 32 คน  6) ขอความเห็นชอบใช้ตำแหน่งว่างเพื่อย้ายและโอน ข้าราชการพลเรือนตามมาตรา 38 (ค)    7) ขออนุมัติย้ายข้าราชการครู ตำแหน่งผู้บรืหารสถานศีกษา กรณีย้ายปกติ ประจำปี 2566 จำนวน 12 ตำแหน่ง  8) กำหนดวิชาเอกตามโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 20 อัตรา  9) เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยะฐานะครูผ่านระบบ.DPA และอนุมัติวิทยะฐานะข้าราชการครู ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ  9) ไม่อนุมัติวิทยะฐานะข้าราชการครู กรณีผลงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน.ระบบ DPA
             ส่วนเรื่องที่ 10) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศีกษา และรองผู้อำนวยการสถานศีกษา ประจำปี 2566  ผู้อำนวยการสถานศีกษา จำนวน 7 ราย และ รองผู้อำนวยการสถาศีกษา จำนวน 1  และเรื่องที่ 11) ขออนุมัติรับย้าย ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศีกษา ตามมาตรา 38 (ค) ประจำปี 2566              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6783244655055172/?mibextid=Nif5oz

              ข่าวโดย วันชัย ศรีเหนี่ยง   เรียบเรียง   

                            นิธิวิชย์ ภูรินินนาท  ภาพ/เนื้อหา

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ