Friday, August 4, 2023

คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามงานสร้างถนนและโครงการอื่นๆ ของ อบต.ดงมูลเหล็กเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมให้ จนท.รัฐปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎหมายและบูรณาการภาครัฐกับภาคประชาชน

           


คณะ ป.ป.ช.จ.เพบูรณ์​ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามงานสร้างถนนและโครงการอื่นๆ ของ อบต.ดงมูลเหล็ก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมให้ จนท.รัฐปฏิบัติภายใต้ระเบียบกฎหมายและบูรณาการภาครัฐกับภาคประชาชน            เมื่อวันศุก​ร์ที่​  4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผู้แทนชมรม STRONG อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ในกิจกรรม Watch & Voice เพื่อติดตามการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

         การลงพื้นที่ดังกล่าว ได้สังเกตการณ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พช.ถ.42-093 ซอยคลองยอดทะเล หมู่ที่ 4 บ้านดงมูลเหล็ก งบประมาณดำเนินการ 1,370,000 บาท และติดตามโครงการอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ


         ทั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เครือข่ายภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบการดำเนินโครงการของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

          สำหรับผู้แทนชมรม STRONG อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้แก่ นายวีระยุทธ วงศ์​อุ้ย  นางสาริณีย์ เขื่อมวราศาสตร์ และนายสนธิชัย สาระวัน          วันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว  ขอขอบคุณ​ สนง.ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์​เอื้อเฟื้อข้อมูล 

           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บ​ลิงค์​

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6570034413042865/?mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ