Friday, August 4, 2023

เพชรบูรณ์​จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ​เครือข่ายยุติธรรมภาคประขาชนเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ตามแนวทางสันติวิธี


 เพชรบูรณ์​จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ​เครือข่ายยุติธรรมภาคประขาชนเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ตามแนวทางสันติวิธี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์​ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ​เพชรบูรณ์​ เป็นประธาน เปิดการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ​เครือข่ายยุติธรรมภาคประขาชนเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์​ตามแนวทางสันติวิธี โดยมียุติธรรมจังหวัดกล่าวรายงาน และมีบุคลากรเครือข่ายยุติธรรมและนักศึกษา​เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสีทอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
            นางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์​ได้กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสังคมไทยปัจจุบัน ได้นำแนวคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก เพื่อ "แก้ปัญหาคดีล้นศาล ผู้ต้องขังล้นคุก" รวมทั้งการปรับปรุงช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนด้วยการขยายศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทุกตำบล ทุกจังหวัด นั้น ทั้งนี้ ในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่สำคัญจึงอยู่ที่ "กลุ่มเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน" ซึ่งถือเป็นเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการในระดับพื้นที่ เพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในปัจจุบัน พบว่า การทำงานของ "กลุ่มเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน" เพียงฝ่ายเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายหลักในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อขัดแยังตามแนวทางสันติวิธี ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะหัวหน้าโครงการ จึงได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ตามแนวทางสันติวิธี: เขตภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีให้กับผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 40 คน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            หลังพิธีเปิดแล้ว มีการดำเนินการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ กฎหมายนโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีของ "เครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน" โดยมีนางสาวภาวนา ธนคุณารักษ์ ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากร


         จากนั้นเป็นการให้ความรู้เรื่อง หลักสิทธิมนุษยชนกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศไทย โดยมีคุณธีระยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากร


          สำหรับวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เป็นการให้ความรู้เรื่อง การเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี ตามแนวทางยุติธรรมชุมชนวิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยากรกระบวนการ โดย นักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ จากนั้นจะให้ความรู้​เรื่อง การบูรณาการการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธีของ "เครือข่ายยุติธรรมภาคประชาชน" วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรกระบวนการ โดย นักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร         ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายกำหนดให้เป็นการฝึกปฏิบัติการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี ตามแนวทางยุติธรรมชุมชน (Workshop)​วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรกระบวนการ โดย นักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์​เรื่อง การเทคนิคการให้คำปรึกษา และการทำงานเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบชุมชนมีส่วนร่วม วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.กมเลศ โพธิกนิษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรกระบวนการ โดยนักวิชาการจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร              วันชัย ศรีเหนี่ยง ภาพ/ข่าว  ขอขอบคุณ​ สนง.ยุติธรรม จ.เพชรบูรณ์​เอื้อเฟื้อภาพและข้อมูล

              ติดตามคลิปประกอบข่าวได้ที่เว็บ​ลิงค์​  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6570134806366159/?mibextid=Nif5oz

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ​ไซต์​เฟสบุ๊ค​ เว็บ​ลิงค์

https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6568441863202120/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ