Saturday, July 8, 2023

คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ เกษตรแปลงใหญ่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะ ป.ป.ช.จ.เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการฯ เกษตรแปลงใหญ่ฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์โดยชมรม STRONG -​จิตพอเพีงต้านทุจริตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และคณะ  (คณะกรรมการชมรมฯ/สมาชิกชมรมฯ/เครือข่ายฯ ระดับอำเภอ) ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพซรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมการทำเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผลฯ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ตามที่ได้รับการแจ้งข้อมูลจากประชาชน


           ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เกิดความโปร่งใส/ตรวจสอบได้ และเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

            สำหรับคณะกรรมการชมรมฯ/สมาชิกชมรมฯ/เครือข่ายฯ ระดับอำเภอ ที่ไปร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายวันชัย ศรีเหนี่ยง  นายประดิษฐ์ บุญยอด  นายวีระยุทธ วงศ์อุ้ย และนางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล

           


            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabunenews/permalink/6476801819032792/?mibextid=S66gvF

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ