Friday, March 17, 2023

มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลกและเพชรบูรณ์

 มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ) โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลกและ จ.เพชรบูรณ์ (มีคลิป)​

   
                เ​มื่อวันพฤหัสบดีที่ 1​6 มีนาคม 2566​  ผวจ.เพชรบูรณ์​มอบหมายให้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์​เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ) โครงการพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์​ซึ่ง​จัดโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

             ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลชัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร แจ้งว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนวิจัยดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ สังกัดคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาการขนส่งฯ ที่เหมาะสมในการดำเนินงานโครงการให้ประสบผลสำเร็จ จึงได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประชุมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 1​6 มีนาคม 2566​ เวลา 09.00 -​ 12.00 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมแสดงความคิดเห็น​ อาทิ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด สนง. ศึกษาธิการจังหวัด สนง.ท้องถิ่นจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์​ สนง.ขนส่งจังหวัด สนง.พัฒนาการจังหวัด แขวงการทางเพชรบูรณ์​  สนง.สาธารณสุขจังหวัด การท่าอากาศยานฯ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเพชรวิทยาคม สนง.แรงงานจังหวัด  สนง.เกษตรจังหวัด  หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สภาเกษตรจังหวัด และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด  เป็นต้น


              สำหรับการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ความต้องการฯ) ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นฯ และ ข้อเสนอแนะ ที่มีต่อผลการศึกษาความต้องการฯ จุดเน้นการพัฒนาการขนส่งฯ  และส่วนที่ 2 การจัดแบ่งระยะเวลาในการพัฒนา และลำดับความสำคัญในแต่ละด้าน  ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นโดยแบ่งเป็นการพัฒนาใน 3 ระยะเวลา ได้แก่ ระยะสั้น(พ.ศ. 2566-2570)   ระยะกลาง(พ.ศ.2571-2575) และระยะยาว(พ.ศ. 2576-2580)   นอกจากนี้ได้เห็นควรจัดลำดับความสำคัญในแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเส้นทางและรูปแบบการเดินทาง  ด้านการขนส่งสินค้า ด้านการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ด้านสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่น ๆ


             ติดตามคลิปการประชุมส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1580554299122135/?mibextid=Nif5oz


             ติดตามภาพส่วนหนึ่ง​ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1580525962458302/?mibextid=Nif5oz

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ