Sunday, March 19, 2023

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 …. เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุเมธ  ธีรนิติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์  เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายชนก มากพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี  เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริง นำความภาคภูมิใจมาสู่ปวงชนชาวไทย ตราบจนถึงปัจจุบัน

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บ https://www.facebook.com/groups/508338716343704/permalink/1582036082307290/

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ