Monday, February 20, 2023

ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา


ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา

 เมื่อวันที่ 7 , 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2566

�ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะผู้แทนชมรมฯ ระดับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางสาวนุชจรินทร์ อินประถม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
�ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
� วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านนางั่ว ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


� วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์� วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
�ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์การทุจริตกรณีโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในลักษณะเชิงรุก ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับอำเภอ �

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ