Monday, February 27, 2023

สกสค.จ.เพชรบูรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ และธนาคารออมสิน พร้อมด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

         

สกสค.จ.เพชรบูรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ และธนาคารออมสิน พร้อมด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู        

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการรวมหนี้และแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับฟัง ร่วม 300 คน ณ หอประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด

      โดยมีนายณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด เป็นประธานเปิดและปิดการประชุม มี นางวิไลพร เย้ยกระโทก ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ มาเป็นวิทยากร 

        ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการพิจารณาดำเนินการร่วมกันต่อไป  โดยสรุป ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จะดำเนินการคือ

     1.รับบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกหนี้จากธนาคารออมสิน มาพิจารณาดำเนินการตามความสมัครใจของลูกหนี้ และความพร้อม ตามหลักเกณ์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งมีรายชื่ออยู่ 1,800 กว่าบัญชี 

     โดยนำเงินดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับจากธนาคารออมสิน ปล่อยกู้กับสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้รับ และอีกครึ่งหนึ่งจะให้สมาชิกอื่น ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ธนาคารออมสินกู้ได้

     2 กำหนดหลักเกณฑ์ แก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ของสหกรณ์ กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ กำหนดวงเงินเพดานสูงสุดที่จะให้กู้ได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.3 ล้านบาท อาจขยายเพดานสูงสุด เป็นไม่เกิน 6 ล้านบาท ชยายเพิ่มงวดการชำระหนี้ และเมื่อหักหนี้แล้วต้องมีเงินเดือนเหลือร้อยละ 30 ขึ้นไป มีผู้ค้ำประกันและทำประกันสินเชื่อ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม อาจจะไม่เกินร้อยละ 4 บาท/ปี เพราะธนาคารปล่อยกู้ให้สหกรณ์ร้อยละ 1.80 บาท/ปี  เพื่อเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯพิจารณา และเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบต่อไป

    3.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และทำโครงการรองรับ ประสานการดำเนินงานกับธนาคารออมสิน 

    4  แจ้งสมาชิกผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อลูกหนี้ของธนาคารออมสิน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ ที่เข้าเกณฑ์ตามโครงการ พิจารณาให้กู้เงินตามเกณฑ์และตามศักยภาพของลูกหนี้

    5 ร่วมทำข้อตกลงในการดำเนินการร่วมกัน (MOU) ระหว่างสหกรณ์ฯ และธนาคารออมสิน

     6 มีการส่งเสริมการทำอาชีพเสริม การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีวินัยทางการเงิน ประหยัดและออม    เป็นต้น

 

     ทางฝ่ายธนาคารออมสิน รับผิดชอบดำเนินการ

          1 ส่งบัญชีรายชื่อพร้อมหลักฐานการเป็นหนี้ของลูกหนี้ธนาคารออมสิน ที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับสหกรณ์ฯ 

           2 ร่วมหารือและให้คำแนะนำในการดำเนินการตามโครงการรวมหนี้และแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา กับทางสหกรณ์ฯ

           3 ประสานกับหน่วยบังคับบัญชาผู้มีอำนาจของธนาคารออมสิน ในการอนุมัติวงเงินกู้และดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกินร้อยละ 1.80 บาท  โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามโครงการฯ และให้ยกดอกเบี้ยที่ค้างชำระของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ให้กับลูกหนี้ (ซึ่งปัจจุบัน ลูกหนี้ดังกล่าว มี 1,800 กว่าบัญชี เป็นหนี้เงินต้นรวม 1,320 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ค้างชำระ 147 ล้านบาท) 

           โดยขออนุมัติในรอบแรกไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท โดยเงินกู้ตามโครงการนี้ ใช้รวมหนี้ตามบัญชีรายชื่อลูกหนี้ของธนาคารออมสิน 100 ล้านบาท และนำไปบริหารจัดการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ของธนาคาร 100 ล้านบาท             4 ร่วมทำข้อตกลง (MOU) ในแนวทางปฏิบัติร่วมกับ ระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ฯ

             ขอชื่นชมและขอบคุณท่านณรงค์ จันทร์เชื้อ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จำกัด คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน 

            ในนามสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ครับ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2194946737560707&id=100011362074529&mibextid=Nif5oz

แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์.

  แถลงข่าว การจัดเทศกาลดนตรี "แกะดำ Music Festival" 2 พฤศจิกายน 2567 ณ ไร่ Front B.N. ฟาร์ม อำเภอเขาค้อ เพชรบูรณ์           เมื่อว...

บทความ