Tuesday, February 21, 2023

จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี

              

             จังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอศรีเทพ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2566 ในพื้นที่อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายธงชัย เสนาะศรีตระกูล หน.สนง.ปภ.เพชรบูรณ์ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมสรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ และหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยอำเภอวิเชียรบุรีมีพื้นที่เลี่ยงภัยแล้ง จำนวน 42 หมู่บ้าน ซึ่งพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และใช้ระบบประปาหมู่บ้าน สำหรับอำเภอศรีเทพประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ซึ่งคาดการณ์ว่าหากเข้าสู่ฤดูฝนช้ากว่ากำหนด อาจจะทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เสนอให้มีการขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว

ที่ประชุมมีมติให้อำเภอได้สำรวจตรวจสอบบ่อบาดาล ในพื้นที่ว่าปัจจุบันใช้งานได้หรือไม่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

ติดตามภาพเพิ่มเติมได้ที่ เว็บลิงค์

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ