Tuesday, January 9, 2024

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 (นครสวรรค์) ประชุมร่วมกับ กฟภ. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 (นครสวรรค์) ประชุมร่วมกับ กฟภ. พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี





         เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566    คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) 3 นครสวรรค์ (คพข.เขต 3)  ร่วมกับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสิงห์บุรี (กฟภ.จังหวัดสิงห์บุรี) และ กฟภ. ในพื้นที่ทั้ง 6 อำเภอ จัดประชุมหารือแนวทางการทำงาน 

         โดยมีระเบียบวาระแจ้งระเบียบ/ประกาศ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพไฟฟ้า และการให้บริการพลังงาน 

          สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็ว และถูกต้อง ตอบสนองปัญหาของผู้ใช้พลังงานในพื้นที่

#คพข #คุ้มครองผู้ใช้ #เข้าใจผู้ประกอบการ #พลังงานไทยยั่งยืน

สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

  สนง.คปภ.เพชรบูรณ์สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย (Boot camp) โครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2567 ณ  โรงเรียนวังพิกุล...

บทความ